Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes mērķi, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Vizii” (turpmāk – Vizii), vienotais reģistrācijas Nr. 40203342270, juridiskā adrese Vietalvas ielā 5, Rīga, LV-1009, tālrunis +371 28009988, e-pasts: kac@vizii.lv .

Vizii kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir Klientu apkalpošanas centrs.

Saziņa ar Klientu apkalpošanas centru, turpmāk – KAC, var notikt šādos veidos:

(1) zvanot pa tālruni +371 28009988,

(2) rakstot e-pastu: kac@vizii.lv,

(3) nosūtot pasta sūtījumu uz Vizii juridisko adresi: Vietalvas ielā 5, Rīga, LV-1009.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šīs politikas 12. punktu.

3. Privātuma politikas piemērošanas pamats

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā Nr.1.

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
– fizisku personu – klientu, darbinieku un citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod Vizii jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
– Vizii biroju, Klienta apkalpošanas centra apmeklētājiem; 
– Vizii biroja, telpu uzkopšanas, noliktavas, automazgātavas darbiniekiem, kur tiek veikta videonovērošana;
– Vizii īpašumā esošo teritoriju, pagalmu un piegulošās teritorijas īpašuma apsargāšanai, kur tiek veikta videonovērošana;
– Vizii uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

Vizii rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīviem aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Regula, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Vizii interneta piederošās mājaslapās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Vizii.

4. Personas datu apstrādes mērķis un nolūks

Vizii apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
– klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
– līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
– klientu apkalpošanai;
– preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
– preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
– pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– klientu apmierinātības mērījumiem, noturēšanai, lojalitātes celšanai;
– norēķinu administrēšanai; 
– kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; 
– parādu atgūšanai un piedziņai; 
– mājaslapu un uzturēšanai un darbības uzlabošanai.


Vizii apstrādā personas datus biznesa plānošanai un analīzei:
– uzskaitei, plānošanai un statistikai;
– datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
– atskaišu sagatavošanai;
– klientu aptauju veikšanai.

Vizii apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu Vizii.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Vizii apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
– līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
– normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Vizii saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
– saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
– likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu no Vizii un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Vizii leģitīmās (likumīgās) intereses.

Vizii likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
– veikt komercdarbību;
– sniegt telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumus;
– sniegt telpu un teritoriju apsaimniekošanas pakalpojumus;
– pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
– nodrošināt līguma saistību izpildi;
– novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
– saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
– analizēt Vizii mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
– administrēt Klienta kontu Vizii mājaslapās, interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs;
– veikt darbības Klientu noturēšanai;
– segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
– izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
– reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
– nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
– informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
– Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
– nodrošināt telpu uzkopšanas un apsaimniekošanas izglītojošas aktivitātes;
– nodrošināt telpu uzkopšanas pakalpojumus;
– novērst krāpniecību;
– nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
– nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
– pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
– nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
– administrēt maksājumus;
– administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
– vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
– informēt sabiedrību par savu darbību.

6. Personas datu kategorijas un personas datu veidi 

Vizii apstrādātās personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus Vizii pakalpojumus Klients vēlas izmantot.

Vizii apstrādāto personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

1)  Klientu personas datu apstrāde Vizii klientu apkalpošanai un līgumu noslēgšanai;

2)  Klientu personas datu apstrāde Vizii jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3) Klientu personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

Vizii publicitātes veicināšanai Vizii rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, veikalu atklāšanas pasākumi, u.c.) Vizoo var apstrādāt šādus Klientu personas datus: fotoattēls un Klients ir informēts, ka fotoattēli var tikt izvietoti Vizii mājas lapā vai Vizii sociālo tīklu mājas lapās (Facebook, LinkedIn un citur).

7. Personas datu apstrādes noteikumi nododot datus no Pārziņa citam pārzinim

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no līgumiem par pakalpojumiem, kurus Vizii sniedz cita juridiskā persona.

Abas Puses darbojas kā neatkarīgi datu pārziņi.

Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

8. Personas datu apstrāde

Vizii apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Vizii saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Vizii attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Vizii darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Vizii un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Vizii kā Clean R grupas uzņēmums un SIA “Clean R”, reģ. Nr. 40003682818, meitas uzņēmums, var pilnvarot Clean R grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Clean R grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Vizii rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Clean R grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Vizii datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Vizii ir tiesības nodot Clean R grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Vizii sadarbības partneri un Clean R grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Vizii prasībām un normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Vizii uzdevumā.

9. Personas datu aizsardzība

Vizii aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Vizii saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Klienta personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Vizii Klienta personas datus neizpaudīs trešajām personām, kurām nav tiesisks pamats apstrādāt Klienta personas datus, ja vien tas nav nepieciešams normatīvo aktu prasību izpildīšanai, Klienta lūgumu izpildīšanai, vai arī, ja tas ir citādā veidā tiesiski pamatots.

10. Personas datu saņēmēju kategorijas

Vizii neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
– ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
– rēķinu piegāde Klientam;
– pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
– saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
– normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
– normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Vizii likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Vizii likumīgās intereses.

11. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Vizii nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

12. Personas datu glabāšanas ilgums

Vizii glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
– tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
– kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Vizii vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
– kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
– kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

13. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar tā personas datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt Vizii informāciju par to, kāda veida personas dati tiek apstrādāti, kā arī pieprasīt Vizii veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu (izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos), vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Vizii likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Vizii pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
– rakstveida formā nosūtot pieprasījumu ierakstītas vēstules veidā pa pastu uz adresi: SIA Vizii, Vietalvas iela 5, Rīga, LV – 1009;
– normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Vizii vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
– elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot e-pastu uz adresi: kac@vizii.lv .

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Vizii pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Vizii atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē,  elektroniski parakstītu atbildi e-pastā pēc klienta pieprasījuma, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Vizii nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

14. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot pašapkalpošanās portālā cleanr.lv, Vizii pakalpojumu pieteikšanas formās, Vizii pakalpojumu portālos/lietotnēs, Viziiun citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), sazinoties ar kac@vizii.lv .

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Pielikumā Nr.1.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, sazinoties ar Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz e-pastu kac@vizii.lv, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

15. Saziņa ar Klientu

Vizii veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, mājas lapā www.vizii.lv

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Vizii veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu vai preces (piemēram, atkritumu tvertnes) maiņu , informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – Vizii pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem: 
– Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis –  vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
– E-pasts:  rakstītāja e-pasts – vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; personas kods; vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
– Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
– Pasta sūtījumi;
– Kontakpersonas – pārdevēji.

16. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Vizii un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) Vizii veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Vizii un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot mājas lapā www.vizii.lv, Vizii pakalpojumu pieteikšanas formās, Vizii un citās interneta lapas sadaļās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta (fiziskas personas) dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients (fiziska persona)  jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

– nosūtot e-pastu uz adresi kac@vizii.lv;

– zvanot uz Klientu apkalpošanas zvanu centru 28009988;

– izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Vizii pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu Klientam (fiziskai personai) , tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Vizii var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

17. Sīkdatņu izmantošana

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com.

Mūsu interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes un trešās puses (partneru) sīkdatnes, lai:

– atpazītu jaunus vai agrākos Klientus;
– atcerētos Jūsu ekrāna izvēles (preferences), piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus;
– atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
– anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus mūsu piedāvātos pakalpojumus Jūs esat meklējis;
– nosūtītu reklāmu, kas Jums ir visatbilstošākā un vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Sīkdatnes arī tiek lietotas, lai ierobežotu to, cik reižu Jūs redzat reklāmu, un lai palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņas efektivitāti;
– apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
– analizētu tīmekļa vietnes apmeklēšanas intensitāti no noteiktiem ģeogrāfiskiem reģioniem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām.

Mēs sadarbojamies ar trešām pusēm, lai izsekotu Jūsu darbības mūsu interneta vietnē, lai uzlabotu mūsu mārketinga pasākumus un nodrošinātu Jūs ar reklāmu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnē.

Vizii mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Vizii nenes atbildību.

18. Citi noteikumi

Vizii ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot Vizii mājaslapā.

Pielikums Nr.1

SIA Vizii Privātuma politikas pielikums Datu kategorijas

Nr.Datu kategorijaPiemēri
1.Personas identifikācijas dativārds, uzvārds, amats
2.Personas kontaktinformācijaadrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3.Klienta kontaktpersonu datikontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
4.Piegādātāja datipiegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs
5.Komunikācijas datiienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls,piegādes statuss
6.Vizii interneta lapās veiktās darbībasIP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļu apskates datums un laiks
7.Fotogrāfijas un attēlifotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums
8.Video dativideo no klientu pasākumiem, , ierakstīšanas datums
9.Piekrišanu informācijaklienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots